NEWS
Hoger beroep tegen vergunning Huntsman afgewezen

Raad van State wijst hoger beroep tegen vergunning Huntsman af

 

Huntsman opereert met rechtmatig verleende revisievergunning.
Deze uitspraak deden de rechters van de Raad van State op 20 maart 2013. Wel werd in het hoger beroep aan het college van gedeputeerde staten
van Zuid-Holland (in uitvoering DCMR) gevraagd om een algemeen voorschrift aan te vullen: DCMR moet zorgen dat uitgevoerde veiligheidsstudies te allen tijde opvraagbaar zijn.

 

Huntsman zegt opgelucht te zijn door deze uitspraak. Algemeen Directeur Max van der Meer: ‘Het is zorgelijk wanneer je als bedrijf door langslepende procedures niet verder kan ontwikkelen. De veiligheid van medewerkers en zorgen die omwonenden hebben nemen we zeer serieus en zij zijn ook zeker gebaat bij deze uitspraak. We kunnen ons weer richten op hedendaagse bedrijfsvoering en het ontwikkelen van nog beteretechnieken voor het veilig produceren van MDI.’ Huntsman blijft van haar (geplande) activiteiten melding doen bij bevoegd gezag en is onder andere actief in de Klankbordgroep Rozenburg voor openlijk overleg met omwonenden.'

 

De rechtzaak is een gevolg van een hoger beroep ingediend door een inwoner van deelgemeente Rozenburg die zich in de jaren tachtig met zijn bedrijf vestigde op hetzelfde terrein als Huntsman. Hij beroept zich sinds zijn vertrek van de bedrijfsvoering aan de Merseyweg op zijn recht in te spreken op de bekwaamheid van vergunningverlener DCMR inzake Huntsman.

 

2008-heden
De vergunning van Huntsman stamde uit 1995. Tussen 1995 en 2006 heeft het bedrijf op basis van deze vergunning een aantal meldingen (aanvullingen) ingediend. In 2006 vroeg Huntsman een nieuwe (revisie)vergunning aan. Deze revisievergunning is verleend op 3 juli 2007 en nietig verklaard op 13 augustus 2008 door de Raad van State omdat de data van de terinzagelegging van de ontwerp-revisievergunning door DCMR niet gepubliceerd waren in de Brielsche Courant. In 2009 is opnieuw een revisievergunning aangevraagd met daarin aanzienlijke verbetertrajecten op uitstoot en emissies en een uitbreiding van de capaciteit van 330 naar 420 kiloton MDI per jaar.
De aanvraag van een vergunning voor een voorgenomen uitbreiding met een nieuwe MDI-fabriek op het terrein van Huntsman in de Botlek heeft nooit plaatsgevonden. Huntsman heeft hiervoor alleen een Milieu Effect Rapportage ingediend bij DCMR in 2009. De investering in een dergelijke uitbreiding en daarmee ook de vergunningaanvraag voor deze uitbreiding is door Huntsman herzien vanwege de economische recessie.
De huidige productiecapaciteit van Huntsman valt binnen de bestaande vergunning.

 

Binnenkort verschijnt het sociaal & milieujaarverslag over 2012 waarin de activiteiten van Huntsman in Nederland beschreven worden.

 

Over Huntsman Corporation:

Huntsman is een wereldwijde producent en leverancier van gedifferentieerde chemicaliën. Onze ondernemingen vervaardigen producten die wereldwijd afzet vinden in tal van sectoren, zoals de chemische industrie, de automobiel- en luchtvaartindustrie, de bouw- en landbouwsector, gezondheidszorg, technologische bedrijven en producenten van kunststoffen, lakken en coatings, textiel, schoeisel, reinigingsmiddelen, lichaamsverzorgingsproducten, meubilair, huishoudelijke apparaten en verpakkingsmaterialen.
Huntsman stond oorspronkelijk bekend om zijn baanbrekende innovaties in de verpakkingsindustrie en later om de snelle en geïntegreerde groei in de petrochemie. In 2011 had Huntsman ongeveer 12000 werknemers en $11 miljard inkomsten. Meer informatie over Huntsman is te vinden op de website www.huntsman.com

Prognoses:
Overzichten in deze publicatie die geen betrekking hebben op het verleden zijn prognoses. Deze zijn gebaseerd op de h uidige opvattingen en verwachtingen van de directie. De prognoses in deze publicatie kunnen beïnvloed worden door onzekerheden en veranderingen in omstandigheden. Bij deze prognoses zijn ook risico’s en onzekerheden inbegrepen die binnen het bedrijf invloed kunnen hebben op de activiteiten, markten, producten, diensten, prijzen en andere factoren, zoals vermeld in de door de Huntsmanvennootschappen bij de Britse Commissie voor Beursverrichtingen [Securities and Exchange Commission] gedeponeerde stukken.
Belangrijke risico’s en onzekerheden kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, factoren op het gebied van financiën, economie, milieu, concurrentiepositie, politiek klimaat, wet- en regelgeving en technologie. Daarnaast is het maken van afspraken zoals beschreven in deze publicatie onderhevig aan bepaalde onzekerheden en aan het onderhandelen en uitvoeren van definitieve overeenkomsten tussen de partijen. Het afsluiten daarvan is onderhevig aan goedkeuringen en andere speciale voorwaarden.
Bijgevolg kan niet gegarandeerd worden dat dergelijke afspraken of de verwachtingen van het bedrijf ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Op de onderneming rust geen enkele verplichting om prognoses aan te passen bij gewijzigde omstandigheden, behalve waar dit voorgeschreven wordt door effectenrecht en ander toepasselijk recht.

 

CONTACTGEGEVENS:

Birgit Ros

Communications

communicatie@huntsman.com