Draft-Opslag en transport gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan strenge veiligheidseisen

 

 

 

 

Opslaan van gevaarlijke stoffen

Naar aanleiding van de brand in november 1986 bij het Chemieconcern Sandoz in Bazel, waarbij een grote hoeveelheid zwaar verontreinigd bluswater in de Rijn is gekomen, heeft men in Nederland voorschriften opgesteld voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen.

Dit heeft geleid tot een aantal richtlijnen, CPR-richtlijnen, genoemd naar de commissie die deze richtlijnen heeft uitgebracht namelijk de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. Bij het opstellen van de voorschriften werden de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Gevaren moeten worden voorkomen
  • Risico's moeten worden beperkt
  • Gevolgen van calamiteiten moeten worden beperkt

De commissie heeft drie richtlijnen uitgebracht waarvan CPR 15-2 voor Huntsman Holland van belang is. Deze richtlijn behandelt o.a. de opslag van gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton. Huntsman heeft twee opslagplaatsen voor verpakte gevaarlijke stoffen, waarbij brandbare stoffen in een aparte hal worden opgeslagen om eventuele risico's zo veel mogelijk te beperken.

Deze opslagplaatsen voor onze grondstoffen worden dagelijks gecontroleerd door productiemedewerkers, maar daarnaast ook door interne en externe auditors. Externe audits worden uitgevoerd door het daartoe bevoegde gezag zijnde DCMR Milieudienst Rijnmond. In december 2003 is nog een externe audit uitgevoerd. De resultaten zijn goed te noemen, maar er blijven natuurlijk altijd zaken voor verbetering vatbaar. Uiteraard is ons streven dan ook om de veiligheid continue te verbeteren. En zeker hier geldt dat alle kleintjes helpen om de omgeving nog veiliger te maken.

Werken met gevaarlijke stoffen

Het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in het 'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route', kortweg ADR genaamd. De Nederlandse vertaling van het ADR is opgenomen in onze wetgeving en daarmede ook in Nederland van toepassing. In ditzelfde ADR zijn een aantal verplichtingen opgenomen met betrekking tot het opleiden en trainen van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Er worden een drietal groepen zijnde de Veiligheidsadviseur, de bemanning van het voertuig en personeel van wie de taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vooral deze laatste doelgroep is van groot belang binnen ons bedrijf. In dit kader is het belangrijk te begrijpen wat nu onder vervoeren wordt verstaan. Dit omvat niet alleen het daadwerkelijk verplaatsen van A naar B, maar ook het ten vervoer aanbieden, het ten vervoer aannemen en het laden en lossen van een vervoermiddel. Vooral dit laatste vindt natuurlijk dagelijks plaats op ons fabrieksterrein.

Bij Huntsman behoren dus niet alleen de operators, maar ook bijvoorbeeld de medewerkers van Inkoop, Supply Chain en Bewaking tot onze doelgroep. De opleiding moet een drietal onderdelen bevatten zijnde:

  • Bekendmaking met algemene bepalingen en voorschriften voor het vervoer gevaarlijke stoffen
  • Informatie over functie-specifieke onderwerpen waarbij gedetailleerd wordt ingegaan op voorschriften die aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers
  • Een veiligheidsopleiding inzake de risico's en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke stoffen. Het doel hiervan is de medewerkers bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures.

In totaal zijn er 195 medewerkers getraind.